Noi Topologii Urbane / New Urban Topologies

— scroll down for English —

RO

NOI TOPOLOGII URBANE

Descriere
Noile tipologii urbane este un proiect ce vizează schimbul informal de cunoştinţe şi înţelegere între organizaţii independente şi indivizi, cum ar fi urbanişti, ecologisti, sociologi, artiști, arhitecți, activiști, etnologi – care se înscriu în domeniul nostru de interes, creînd o reţea de contacte la nivel informal între diferite grupuri pentru a împartăși idei, compara situația urbană şi a discuta despre posibilitățile din viitor.

Urbanismul – studierea oraşelor, contextului lor geografic, economic, politic, social şi cultural, precum şi a impactului pe care îl exercită acesta asupra mediului urban – întotdeauna a fost o sursă iportanta de inspiraţie pentru arta contemporană. Scopul proiectului este de a colecta cunoștințe şi experienţe acumulate în diferite ţări şi de a pune întrebări şi a găsi, probabil, soluţii pentru o societate ce se dezvoltă cu sprijinul artei contemporane.


Contextul proiectului:
Din anul 2001 Färgfabriken – spațiu de artă bine cunoscut pe plan internațional – dă dovadă de o experienţă reuşită în conducerea proiectului Stockholm pe Larg referitor la posibilul viitor pentru orașul Stockholm. Proiectul în format de atelier de lucru, în care au fost invitaţi politicieni, companii de construcție, arhitecți, studenţi, cercetători şi urbanişti, s-a axat pe probleme referitoare la dezvoltarea orasului Stockholm într-o perspectivă de 30 ani. Acest proiect a atras mai mult de 25 000 de vizitatori şi a condus la inițierea unui nou curs de studiu la Școala Regala de Arhitectură.

Ordinea de zi:
Astăzi Suedia demonstrează un interes sporit față de Republica Moldova, Ucraina şi Belarus pe care îi vede în calitate de potenţiali parteneri, iar Fargfabriken, împreună cu Institutul Suedez dorește să fie deschizător de uși și transmițător între Suedia şi aceste ţări pentru viitoarele probleme de urbanism, al viitorului oraşelor şi artei contemporane.

Orarul / structura:
Fargfabriken planifică sa lanseze proiectul NOI TOPOLOGII URBANE în anul 2010 în Republica Moldova, Ucraina, Belarus şi Suedia. Mai tîrziu, proiectul va implica țările Kazahstan, Kîrgizstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaidjan, Armenia şi Georgia.
Proiectul va cuprinde trei mari etape. Prima – iulie 2009 – vizita de cercetare. A doua: cîte un atelier de lucru în fiecare oraş în 2010 cu artiști, arhitecți, muzicieni, persoane din diferite domenii de pe loc, precum şi partenerii suedezi. A treia etapă și ultimul eveniment al proiectului se va desfășura la Stockholm la Fargfabriken – conferinţă / expoziţie cu participanţi din Moldova / Ucraina / Belarus la sfîrşitul anului 2010.

Grupul țintă/obiectivele:
În luna iulie 2009 curatorii Thomas Lundh și Xenia Nikolskaya reprezentînd Centrul de Artă Contemporană și de Arhitectură din Stockholm – Färgfabriken (Suedia) (http://www.fargfabriken.se) vor călători în Republica Moldova, Ucraina şi Belarus ca să prezinte proiectul NOI TOPOLOGII URBANE publicului local cu scopul identificării unor parteneri potențiali și participanți pentru o colaborare pe termen lung. Urbanisti, ecologiști, sociologi, artisti, arhitecti, activisti si promotori ai drepturilor omului, etnologi, reprezentanți ai diverselor organizații și inițiative, și alți doritori care se raportează la fenomenul urban drept la o sursă importantă de inspirație pentru crearea artei contemporane sînt Bineveniti să participe la întâlnirile noastre, sa formeze o rețea a proiectului, să stabilească parteneriate pentru a elabora obiectivele si proiecta rezultatele proiectului.

Schimbul de experienţă va fi foarte benefic pentru Suedia, precum şi pentru ţările partenerilor. Site-ul web Fargfabriken va prezenta pe parcursul derulării proiectului realizările și etapele lui, și va pune la punct o bază de date despre artiști și organiațiile de artă care vor lua parte la NOILE TOPOLOGII URBANE.

Întîlnirea cu cei doi curatori va avea loc simbata11 iulie 2009, la ora 18:00 la ARThotel.

Participarea este gratuită (în limita locurilor disponibile).

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm, contactaţi liderii de proiect:
Xenia Nikolskaya – xenia(a)fargfabriken.se
Thomas Lundh – thomas(a)fargfabriken.se
sau scrieti-ne la info(a)oberliht.org.md

EN

NEW URBAN TOPOLOGIES

Description:
NEW URBAN TOPOLOGIES is a project about informal exchange of understanding and knowledge between independent organisations and individuals, like urban planners, environmentalist, social scientist, artists, architects, human right activists and ethnologists – within our field of interest, create a network of informal contacts among different groups. Share the knowledge, compare urban situation and discuss the possible futures.

Urbanism – the study of cities, their geographic, economic, political, social and cultural environment, and the impact of all these forces on the built environment – always was a  very important source for  contemporary art inspiration. The aim of the project is to collect the knowledge and experience from different countries and put up the questions and probably find the solution for society developing with the help of contemporary art.

Project Background:
Since 2001 Färgfabriken – well-known international art space – has the successful experience of running the project about possible futures for Stockholm that called Stockholm at Large. Project in the format of workshop – where were invited politicians, construction companies, architects, students, researchers and urban planners – worked on issues dealing with Stockholm city future from a thirty-year perspective. This project attract more then 25 000 visitors and has led to a new course at the Royal School of Architecture.

Agenda:
Swedish State today has a huge interest in Moldova, Ukraine and Belarus as a potential partners and Fargfabriken together with Swedish Institute wants to be the door opener and transmitter between Sweden and those countries for upcoming questions of Urbanism, cities future and contemporary art activity.

Time table/structure:
Fargfabriken is planning to start the NEW URBAN TOPOLOGIES project in 2010 in Moldova, Ukraine, Belarus and Sweden. Later project will involve Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia and Georgia.

Project will contain three major steps. First – July 2009 – research trip. Second: workshop in each city during 2010 with local contemporary artist, architects, musicians, from different fields and the Swedish partners. Third and final event of the project will take place in Stockholm at Fargfabriken – conference / exhibition with participants from Moldova/Ukraine/Belarus in the end of 2010.

Target group/goals:
During July 2009 curators from – Färgfabriken Centre for Contemporary Art and Architecture, Stockholm (Sweden)  (http://www.fargfabriken.se) Thomas Lundh and Xenia Nikolskaya will travel in Moldova, Ukraine and Belarus to present NEW URBAN TOPOLOGIES project for local audience and look for potential partners and participants for the long term collaboration on the project. Everyone -urban planners, environmentalist, social scientist, artists, architects, human right activists and ethnologists, individuals and representatives of formal or informal organizations – who believes in Urbanism as a very important source for Contemporary art inspiration are Welcome to attend our meetings, that will create the project’s network, generate partnership and blueprint the goals and outcomes of the project.
The exchange experience will be very beneficial for Sweden as well for partner’s countries. Fargfabriken web site will report about project achievements and stages during the project time and will create the reference bank of artists and art organization that will take part in New URBAN TOPOLOGIES.

The meeting with both curators will take place on Saturday, July 11, 2009 at 6 pm at ARThotel.

Participation is free of charge (in the limit of available places).

For more information , please,  contact project leaders:
Xenia Nikolskaya – xenia(at)fargfabriken.se

Thomas Lundh – thomas(at)fargfabriken.se
or write us for detailes to info(at)oberliht.org.md


imagini după eveniment / images after the event

Tags : , , , , , , , , , , , , , , ,